flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Місцезнаходження та компетенція суду

Адреса Бахмацького районного суду

Україна , Чернігівська область, місто Бахмач, вулиця Жовтнева, будинок 42, 16500

       Компетенція Бахмацького районного суду як суду загальної юрисдикції.

             Відповідно до ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншим органам чи посадовим особам не допускається. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Відповідно до статті 18 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” суди  загальної  юрисдикції  спеціалізуються  на  розгляді цивільних,  кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, за умови, що однією із сторін у спорі є громадянин, який не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Статтею 21 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” визначено, що місцевими  загальними судами є районні,  районні у містах, міські та міськрайонні суди.

Повноваження судів визначено статтею 22 вказаного Закону. Згідно даної статті місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

 

            Очолює суд голова суду, який обирається зборами суддів.

 

              Голова суду:

 

 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

  2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

  3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

 

 4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

  5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

  6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

  7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

  8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

  9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

  10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

             Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

             У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

              Рішенням зборів суддів Бахмацького районного суду № 15 від 21 квітня 2015 року головою суду строком на два роки обрано Костенко Ольгу Федорівну.

             З числа суддів суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.   Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

                       Рішенням зборів суддів Бахмацького районного суду № 15 від 21 квітня 2015 року слідчим суддею строком на три роки обрано суддю Приліпка Валерія Михайловича.

             Апарат суду

             Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

             Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду.

             Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Радою суддів України.

            Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.

            Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови місцевого суду, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх заступників - Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду.

              Керівником апарату суду з 16 травня 2006 року призначено Оніщенко Ірину Вікторівну, Лук»яненко Оксану Сергіївну призначено заступником керівника апарату суду з 01 жовтня 2010 року.

             Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

            Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу". Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення працівників апарату суду визначаються на засадах, встановлених для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

            Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апаратів апеляційних судів - Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду, в межах видатків на утримання відповідного суду.

             В апараті суду загальної юрисдикції утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

            До штату апарату судів загальної юрисдикції входять також секретарі судового засідання та судові розпорядники.

             Кожний суддя суду загальної юрисдикції має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом, Законом України "Про державну службу" та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

 

            Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою.