flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок і строки звернення

Підсудність цивільних справ.

 Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються судами першої інстанції: районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Суди  розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

     1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи  інтересів,  що  виникають із цивільних,  житлових,  земельних, сімейних, трудових відносин;

     2) інших  правовідносин,  крім  випадків,  коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

     2. Законом може  бути  передбачено  розгляд  інших  справ  за правилами цивільного судочинства.

     3. Суди  розглядають справи,  визначені у частині першій цієї статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

       Місцевим  загальним  судам   як   адміністративним   судам підсудні:

     1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова особа  органу  місцевого  самоврядування,  крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам;

     2) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   суб'єктів   владних   повноважень  у  справах  про притягнення до адміністративної відповідальності;

     3)  усі  адміністративні  справи  щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення,  призначення, перерахунку,  здійснення,  надання,  одержання  пенсійних  виплат, соціальних   виплат  непрацездатним   громадянам,    виплат    за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,  виплат та пільг дітям війни,  інших соціальних  виплат,  доплат,  соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

      4)   адміністративні   справи   з   приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   державного  виконавця  чи  іншої  посадової  особи державної  виконавчої  служби  щодо  виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 18 КАС України;

     5)  адміністративні  справи  щодо  примусового  повернення  в країну  походження  або  третю  країну  та  примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України.

Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється в автоматизованій системі документообігу суду. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації за принципом вірогідності.

Позови подаються в суді за місцем проживання відповідача. Правило загальної підсудності поширюється на всі справи позовного провадження, за винятком тих, для яких ЦПК встановлюється інший вид підсудності.

Для окремої категорії справ (ст. 110 ЦПК) встановлена підсудність за вибором позивача:  1. Позови про стягнення аліментів,  про визнання  батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися  також  за  зареєстрованим  місцем   проживання   чи перебування позивача.

     2. Позови   про  розірвання  шлюбу  можуть  пред'являтися  за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача  також  у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи  з  інших  поважних  причин виїхати до місця проживання відповідача.  За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим  місцем  проживання  чи перебування будь-кого з них.

     3. Позови про відшкодування шкоди,  завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок   скоєння   злочину,   можуть   пред'являтися  також  за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача,  або  за місцем завдання шкоди.

     4. Позови,  пов'язані з відшкодуванням шкоди,  завданої особі незаконними рішеннями,  діями чи  бездіяльністю  органу  дізнання, досудового  слідства,  прокуратури або суду,  можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

     5. Позови про захист  прав  споживачів  можуть  пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

     6. Позови про відшкодування шкоди,  завданої  майну  фізичних або юридичних осіб,  можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

     7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної    особи,    можуть    пред'являтися    також    за   їх місцезнаходженням.

     8. Позови,  що виникають з договорів,  у яких зазначено місце виконання  або  виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці,  можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

     9. Позови  до  відповідача,  місце  реєстрації проживання або перебування якого невідоме,  пред'являються  за  місцезнаходженням майна  відповідача  чи  за  останнім  відомим  зареєстрованим його місцем проживання  або  перебування  чи  постійного  його  заняття (роботи).

     10. Позови  до  відповідача,  який  не  має  в  Україні місця проживання    чи    перебування,    можуть    пред'являтися     за місцезнаходженням    його    майна   або   за   останнім   відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

     11. Позови  до  стягувача  про  визнання  виконавчого  напису нотаріуса таким,  що не підлягає  виконанню,  або  про  повернення стягненого  за виконавчим написом нотаріуса,  можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

      Позивач  має  право  на  вибір між кількома судами,  яким згідно з цією  статтею  підсудна  справа,  за  винятком  виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.

 Ст.114 ЦПК предбачена виключна підсудність :

 1. Позови,  що  виникають   з   приводу   нерухомого   майна, пред'являються   за  місцезнаходженням  майна  або  основної  його частини.

 2.  Позови  про  зняття  арешту  з  майна  пред'являються  за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

 3. Позови  кредиторів спадкодавця,  що подаються до прийняття спадщини   спадкоємцями,   пред'являються   за   місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.

 4. Позови   до   перевізників,   що   виникають  з  договорів перевезення вантажів,  пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника.

 Наслідки порушення правил підсудності .

      Якщо суддя,  вирішуючи питання про відкриття провадження у справі,  встановить,  що справа  не  підсудна  цьому  суду,  заява повертається  позивачеві  для  подання  до належного суду,  про що постановляється ухвала.  Ухвала суду  разом  із  заявою  та  всіма додатками до неї надсилаються позивачеві.( ст.115 ЦПК України)

             Строк звернення до суду.

 Строк,  у  межах  якого  особа  може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу має таке поняття як позовна давність.

              Для звернення до суду у цивільному провадженні загальна позовна давність встановлюється тривалістю у  три роки.( ст.257 Цивільного кодексу України)

 Для  окремих  видів  вимог  законом  може  встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. (ст.258 ЦК України)

      Позовна давність в один рік  застосовується,  зокрема,  до вимог:

     1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

     2) про  спростування  недостовірної  інформації,  поміщеної у

засобах масової інформації.

     3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця

у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної

часткової власності (стаття 362 цього Кодексу);

     4) у  зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього Кодексу);

     5) про  розірвання  договору  дарування  (стаття  728   цього Кодексу);

     6) у зв'язку з перевезенням вантажу,  пошти (стаття 925 цього Кодексу);

     7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття  1293  цього Кодексу).

    1. Адміністративний  позов  може  бути  подано в межах строку звернення до адміністративного суду,  встановленого Кодексом адміністративного судочинства України або іншими законами.

      2. Для  звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод  та  інтересів  особи  встановлюється  шестимісячний строк, який,  якщо  не  встановлено  інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася  або  повинна  була  дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

     Для  звернення  до  адміністративного  суду  суб'єкта владних повноважень  встановлюється  шестимісячний  строк,  який,  якщо не встановлено інше,  обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту  владних  повноважень  право на пред'явлення передбачених законом вимог.  Цим  Кодексом  та  іншими  законами  можуть  також встановлюватися  інші  строки  для  звернення до адміністративного суду  суб'єкта  владних  повноважень

     3. Для  захисту прав,  свобод та інтересів особи цим Кодексом та  іншими  законами  можуть  встановлюватися  інші   строки   для звернення  до  адміністративного  суду,  які,  якщо не встановлено інше,  обчислюються з дня,  коли особа дізналася або повинна  була

дізнатися  про  порушення  своїх  прав,  свобод  чи інтересів. Для звернення  до  суду  у справах щодо прийняття громадян на публічну службу,   її   проходження,   звільнення   з   публічної    служби встановлюється місячний строк.

     4. Якщо  законом  передбачена  можливість  досудового порядку вирішення  спору  і  позивач  скористався  цим  порядком,  то  для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який  обчислюється  з  дня,  коли  позивач  дізнався  про  рішення суб'єкта  владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

     5.  Для  звернення  до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень,  на підставі якого ним  може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.( ст. 99 КАСУ)

             Вимоги до позовної заяви

 Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової  позовної  заяви  особисто  позивачем  або  його представником.    Позовна    заява    може   бути надіслана до суду поштою.(ст.105 КАСУ).

Позовна заява повинна відповідати вимогам зазначеним у статтях 106 КАС України або 119, 120 ЦПК України.